ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1    Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd.

1.2    Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.

1.3    Opdrachtnemer: Hallo Blauw, gevestigd te Veemarktkade 8
5222 AE ‘s-Hertogenbosch, KvK-nummer: 69648107

1.4    Partijen: Opdrachtgever en Hallo Blauw gezamenlijk.

1.5.   Offerte: Een schriftelijk aanbod van Hallo Blauw zoals dat aan opdrachtgever is verstrekt en toegelicht

1.5    Overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot de door Hallo Blauw te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.

2. Toepasselijkheid

2.1    De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbiedingen, opdrachtverlening, diensten etc. tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst.

2.2 Wanneer Hallo Blauw andere partijen inschakelt om de overeengekomen werkzaamheden te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de werkzaamheden door deze andere partij.

2.3    Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.4    Het niet eisen van naleving van deze algemene voorwaarden leidt niet tot verval van de rechten.

2.5    Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6    Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Offerte

3.1    Een offerte van Hallo Blauw is, voor opdrachtgever, vrijblijvend tenzij in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3.2    Een offerte is 14 dagen geldig gerekend vanaf dagtekening van de offerte tenzij in de offerte anders is aangegeven.

3.3    Hallo Blauw is aan de inhoud van een offerte gebonden wanneer opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de offerte zijn akkoord met de volledige offerte schriftelijk kenbaar maakt. Indien deze schriftelijke kennisgeving na 14 dagen plaatsvindt heeft Hallo Blauw het recht om af te wijken van de offerte.

3.4 Opdrachtgever erkent dat de offerte juist en volledig weergeeft wat de werkzaamheden zijn die Hallo Blauw voor opdrachtgever zal gaan verrichten en wat opdrachtgever mag verwachten tenzij hier, schriftelijk, van wordt afgeweken in de overeenkomst.

3.5 Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

4. Overeenkomst en opzegging

4.1 De duur van de overeenkomst is in de overeenkomst zelf bepaald.

4.2 Hallo Blauw is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

4.3 Het is Hallo Blauw toegestaan een overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. Hallo Blauw is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.

4.4   Opzegging van een overeenkomst door Hallo Blauw geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand, tegen het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd van de overeenkomst.

4.5 Wanneer de overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds overeengekomen werkzaamheden zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde werkzaamheden en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de opdrachtgever kan bewijzen dat Hallo Blauw in verzuim is met betrekking tot specifiek die werkzaamheden. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Hallo Blauw zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Hallo Blauw vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

4.6 Hallo Blauw behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Hallo Blauw weigert zal zij opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na ondertekening van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

4.7    Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Hallo Blauw is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van Hallo Blauw vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

5. Prijzen

5.1    Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

5.2    Hallo Blauw behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

5.3    Een tariefwijziging dient schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

6. Betaling

6.1    Partijen hebben in de overeenkomst afspraken gemaakt inzake de betaling van de door Hallo Blauw uitgevoerde c.q. te voeren diensten. De betaling dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst.

6.2    Opdrachtgever is te allen tijde gehouden de overeengekomen prijs volledig aan Hallo Blauw te voldoen binnen de gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum.

6.3    Indien partijen een aanvullende betalingsregeling zijn overeengekomen is dit separaat aan opdrachtgever schriftelijk bevestigd en zijn beide partijen hieraan gehouden.

6.4 Indien opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij/zij Hallo Blauw hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van zijn/haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.

6.4    Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van de overeengekomen betalingsverplichtingen komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de overeengekomen prijs van de overeenkomst, met een minimum van € 150,00. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

6.5    In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Hallo Blauw op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Hallo Blauw direct opeisbaar.

6.6    Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.7    Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is Hallo Blauw gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

6.8.   Hallo Blauw is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de opdrachtgever bij de opschorting van werkzaamheden wegens wanbetaling.

7. Wijziging en meerwerk

7.1    Indien Hallo Blauw op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Hallo Blauw. Hallo Blauw is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7.2    Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 7.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

7.3    Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal Hallo Blauw de opdrachtgever altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

8. Uitvoering

8.1   Hallo Blauw zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.

8.2    Hallo Blauw kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

8.3    De opdrachtgever verplicht zich om aan Hallo Blauw alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Hallo Blauw nodig heeft om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Hallo Blauw mag de werkzaamheden opschorten zolang opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Hallo Blauw is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

9. Voltooiing

9.1    Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn.

9.2    Indien Hallo Blauw, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal Hallo Blauw opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

10. Geheimhouding

10.1    Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2    Hallo Blauw heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.

11. Exclusiviteit

Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan Hallo Blauw het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

12. Intellectueel eigendom

12.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die opdrachtgever aan Hallo Blauw in het kader van de uitvoering van de overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Hallo Blauw een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

12.2 De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de overeenkomst bij Hallo Blauw berusten, blijven bij Hallo Blauw.

12.3 Indien en voor zover er bij de uitvoering van de overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij opdrachtgever. Hallo Blauw draagt hierbij reeds nu voor alsdan deze Intellectuele Eigendomsrechten over aan de opdrachtgever, onder de voorwaarde dat opdrachtgever alle aan Hallo Blauw verschuldigde bedragen heeft betaald.

12.4   De door Hallo Blauw verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Hallo Blauw is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met Hallo Blauw.

12.5   Hallo Blauw behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

12.6   Opdrachtgever vrijwaart Hallo Blauw voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

13. Aansprakelijkheid

13.1   Hallo Blauw is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Hallo Blauw is beperkt tot de vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de factuurbedragen (exclusief BTW) over de laatste 6 maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan de dekking die de verzekering biedt.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1.      redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Hallo Blauw aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden;
  2.      redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Hallo Blauw op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering, tenzij er sprake is van overmacht;
  3.      redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  4.      redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

13.2   Aansprakelijkheid van Hallo Blauw voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Hallo Blauw voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Hallo Blauw voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 13.1 en 13.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.

13.4 De aansprakelijkheid van Hallo Blauw wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever Hallo Blauw onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Hallo Blauw ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat Hallo Blauw in staat is adequaat te reageren.

13.5   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Hallo Blauw meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Hallo Blauw vervalt in ieder geval door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

13.6   Hallo Blauw is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Hallo Blauw weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Hallo Blauw kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Hallo Blauw of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Hallo Blauw.

13.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Hallo Blauw zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

14. Overmacht

14.1   Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Hallo Blauw is voorgeschreven.

14.2   Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

15. Beheer

15.1   Hallo Blauw is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de samenstelling van de lijst met zoekmachines waarbij aangemeld wordt.

15.2   Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht.

15.3   Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks– en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.

15.4   Opdrachtgever zal de door Hallo Blauw gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.

15.5   Hallo Blauw is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Hallo Blauw een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

15.6   Hallo Blauw behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Hallo Blauw beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever het Online Adverteren en/of de Content Marketing blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.

15.7   Hallo Blauw is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Hallo Blauw te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens Hallo Blauw ontstaat.

16. Overdracht

Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

17. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

17.1   Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.

17.2   Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

18. Vindplaats

Deze voorwaarden zijn beschikbaar via www.halloblauw.nl/algemene-voorwaarden

Download de Kickstart Gids: meer klanten door waardevolle content

In deze gratis Kickstart Gids helpen we je 7 beslissingen te maken, zodat jij een strak framework hebt voor een betere zichtbaarheid op social media én een betrokken e-maillijst. 

Voor iedereen met de ‘marketingpet’ op!

Hier vind je ons privacybeleid 

Gratis download!

Download de Kickstart Gids: meer klanten door waardevolle content

In deze gratis Kickstart Gids helpen we je 7 beslissingen te maken, zodat jij een strak framework hebt voor een betere zichtbaarheid op social media én een betrokken e-maillijst. 

Voor iedereen met de ‘marketingpet’ op!

Hier vind je ons privacybeleid 

Gratis download!